Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Aceasta nota de informare vă explică ce date cu caracter personal colectează OFTALMO LASER & OPTIC LENS, prin intermediul interacțiunilor noastre cu dumneavoastră și prin produsele si serviciile noastre, modul în care utilizăm datele respective si precum si temeiul legal al prelucrarilor pe care noi le facem.
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrare de date" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea.
OFTALMO LASER & OPTIC LENS va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date sa fie adecvată și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care aceste date sunt preluate.


I. DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Pentru a interacționa cu dumneavoastră prelucram datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postală). Atunci când vă furnizam un serviciu sau un produs prelucrăm date, precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.
Aceste date sunt colectate de catre OFTALMO LASER & OPTIC LENS atunci cand ni le furnizați în mod voluntar la sediul nostru sau cand vizitați website-ul nostru.
De asemenea colectam datele dumneavoastră cand ne solicitati informatii despre servicii prin telefon sau prin e-mail.
Colectam datele pe care ni le-ați furnizat pentru a răspunde cu informațiile de care aveți nevoie.

Colectăm date despre dispozitivele utilizate pentru accesarea website-ului și despre interacțiunea dumneavoastră cu website-ul.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în cazul în care dumneavoastră ne dați permisiunea de a obține datele personale de la alte societăți si/sau operatori de date.


II. CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client al OFTALMO LASER & OPTIC LENS precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza carora sunt reglementate termenele de prelucrare a unor astfel de date (de ex. dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).


III. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Folosim datele personale ale dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • - pentru a vă contacta și furniza toate informațiile despre serviciile noastre;
 • - pentru a întocmi dosarul medical al pacientului;
 • - pentru a presta servicii medicale (diagnosticare și tratare), atât în prezent, cât și pe viitor, în baza istoricului pacientului;
 • - informarea dumneavoastră cu privire la data următoarelor controale;
 • - soluționarea oricăror cereri și/sau reclamații ale dumneavoastră cu privire la serviciile medicale și/sau produsele achiziționate, dacă este cazul;
 • - pentru îmbunătățirea site-ului nostru în scopul furnizării de informații cât mai precise;
 • - masurarea performanței procedurilor și serviciilor pe care le oferim, pentru îmbunătățirea acestora;

IV. CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ?

Este posibil sa transmitem către terți, datele personale ale dumneavoastră, în următoarele situații:

 • - Către parteneri de afaceri, furnizori, subcontractanți și alte părți terțe, atunci cand este necesar pentru îndeplinirea oricărui serviciu pe care îl vom oferi pentru dumneavoastră;
 • - Dacă suntem obligați să dezvăluim datele personale pentru a respecta orice obligație legală;
 • - Pentru analiștii și furnizorii de motoare de căutare care ne ajută în dezvoltarea și optimizarea site-ului nostru;
 • - În cazul în care OFTALMO LASER & OPTIC LENS si toate activele sale, sunt achiziționate de terți, informațiile personale deținute de acesta despre clienții săi vor fi unul dintre activele transferate;

OFTALMO LASER & OPTIC LENS nu va împărtăși datele dumneavoastră personale catre alte societati în scopuri de marketing și nu va transfera cu titlu oneros sau nu va căuta să câștige din informațiile dumneavoastră, în afară de propriile noastre activități de marketing. OFTALMO LASER & OPTIC LENS nu stocheaza și nu păstreaza informațiile dumneavoastră financiare, cum ar fi numerele cărților de credit. Toate plățile sunt preluate de terți.

OFTALMO LASER & OPTIC LENS nu transfera date cu caracter personal in strainatate.


V. CE DREPTURI AVEȚI ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA ?

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita in mod gratuit:

 • Dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora;
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră - dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul de a fi uitat (ștergere) - vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele noastre, în conformitate cu prevederile legale;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment - Procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării - poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării; persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci cand OFTALMO LASER & OPTIC LENS nu mai are nevoie de datele perosonale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale OFTALMO LASER & OPTIC LENS prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - aveți posibilitatea de a solicita transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat catre un alt operator. Transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde aceasta operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice ale OFTALMO LASER & OPTIC LENS;
 • Dreptul de opoziție - dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. Pentru a vă exercita acest drept, se adresează o cerere scrisă către OFTALMO LASER & OPTIC LENS, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 • Dreptul să vă opuneți utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct - In cazul prelucrarilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita sa nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o manieră semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

OFTALMO LASER & OPTIC LENS respectă legislația în ceea ce privește confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter special din domeniul sănătății, inclusiv dar fără a se limita la dispozițiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; Ordinul ministerului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 46/2003, Codul deontologic al medicilor, Codul penal.

VI. LIMITA DE VÂRSTĂ PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

OFTALMO LASER & OPTIC LENS colectează date despre toți utilizatorii și vizitatorii site-urilor noastre, indiferent de vârstă și anticipeaza că unii dintre acei utilizatori și vizitatori pot și vor fi minori. Dacă aveți sub 16 ani, puteți utiliza website-ul nostru numai cu consimțământul unui părinte sau tutore.


VII. RESPECTAREA CONFIDENȚIALITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Atunci cand prelucram datele dumneavoastră, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastră.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protectie (codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.OFTALMO LASER & OPTIC LENS actualizează aceste informații în mod regulat, in funcție de legislația în vigoare, toate actualizările fiind notificate și înserate pe această pagină web. Ultima modificare a fost efectuată la data de 25 mai 2018.

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact: opticoftalmo@gmail.com sau la telefon 0259 412 660.
Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.